Ponitrianske múzeum v Nitre

Regionálne múzeum sídli v novorenesančnej budove radnice postavenej v r. 1880, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Poslaním regionálnych múzeí je komplexná dokumentácia vývinu prírody a spoločnosti v danom regióne. Múzejné snahy v Nitre siahajú do polovice 19. stor., keď profesori a študenti piaristického gymnázia začali zhromažďovať najprv numizmatické, potom archeologické a národopisné predmety. Zbierky gymnázia boli prvýkrát sprístupnené verejnosti v máji roku 1878. Múzeum bolo v priestoroch gymnázia umiestnené až do roku 1951, keď múzeum v Nitre zrušili a zbierky previezli do Bojníc.
Terajšie múzeum založil Mestský národný výbor v Nitre v decembri 1962, súčasným zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. V súčasnosti múzeum spravuje vyše 80 000 kusov zbierkových predmetov z odborov archeológia, etnografia, história, numizmatika, botanika, geológia a zoológia. V sídle múzea je inštalovaná archeologická expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska, ktorá predstavuje súbor vzácnych pamiatok hmotnej kultúry z územia Slovenska, získaných výskumami Archeologického ústavu SAV v Nitre a Ponitrianskeho múzea. Je tu sústredených vyše 2 100 predmetov.
Múzeum každoročne pripravuje 15 – 20 výstav, niekoľko prednášok, besied, ale i netradičných aktivít, ako sú ukážky remeselnej výroby, folklóru, koncerty klasickej hudby atď. Múzeum poskytuje priestor aj pre aktivity organizácií, spolkov, združení i jednotlivcov, ktoré sú blízke zameraniu a poslaniu múzea.
Ponitrianske múzeum spravuje aj svoju pobočku - Mestské múzeum v Zlatých Moravciach, ktorá sídli na prízemí pravého krídla Migazziovského kaštieľa, pôvodne renesančného z r. 1630, neskôr zbarokizovaného a v 20. stor. rozšíreného. Vzniklo 12. mája 1896. Roku 1924 zbierku previezli do štátneho múzea v Nitre a potom sa r. 1951 spolu s nitrianskou dostala do Bojníc. Nové múzeum v Zlatých Moravciach založili r. 1947 a 28.8. 1955 ho sprístupnili verejnosti. Súčasné expozície rešpektujú stav zbierkového fondu, pričom takmer všetky zbierky sú vystavené. V prírodovednej expozícii dominuje mineralogická zbierka z horného Požitavia, zaujímavé sú najmä obrovské drevné opály. V spoločenskovednej expozícii sú zastúpené archeologické, historické a etnografické predmety z Požitavia.

Mapa

Adresa: Štefánikova trieda č. 1, Nitra
Web: http://www.muzeumnitra.sk

Odporučiť priateľom

Komentáre

    Zatiaľ nebolo pridané žiadne hodnotenie